СД „Берко 90- Берковски и сие“ е строителна компания с дългогодишна история в строителния сектор. Регистрирана на 12.06.1990г., повече от 3 десетелития компания е изпълнявала обекти от промишлено, жилищно, обществено строителство, транспортна инфраструктура, текущ и основен ремонт на пътища, благоустройсвена и енергийна инфраструктура. С дългогодишния си опит в сферата на строителството и широк екип от технически специалисти, компанията успява да бъде устойчив и коректен партньор в различни типове обекти.

При упражняване на своята дейност ние се стремим винаги да бъдем коректни и да подходим с нужния професионализъм и уважение към всеки един проблем. С постоянно отношение към нововъведения и иновации, нашата цел е винаги да вървим към оптимизация и внедряване на най-новите тенденции свързани с нашите мощности.

За нас

КАЧЕСТВО, ОТГОВОРНОСТ, КОРЕКТНОСТ

Този девиз винаги е определял нашия път в работата и това е изградило трайни взаимотношения с повечето наши бизнес партньори и клиенти.

СД „Берко 90 – Берковски и сие“ е член на Камарата на строителите в България и притежава удостоверения за регистрация в централния професионален регистър към Камара на Строителите в България за следните групи:

-Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения

-Втора група – строежи от транспортната инфраструктура

-Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда

Внедрени интегрирани системи за управление на качество:

-БДС EN ISO 45001:2018

-БДС EN ISO 14001:2015

-БДС EN ISO 9001:2015

– сертификат за производствен контрол за асфалтови смеси

– сертификат за производствен контрол за добавъчни материали – скални и инертни материали

Меню